KNV EHBO District Utrecht

Algemeen

INHOUDANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)
Zeist, oktober 2013  •  Een instelling kan alleen een algemeen nut beogende instelling ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

  ⇨ Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  ⇨ Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
  ⇨ Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
  ⇨ Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Het is mogelijk om meerdere instellingen in 1 keer aan te wijzen als ANBI. Zij krijgen dan een zogenaamde groepsbeschikking. Dit kan alleen bij een specifieke categorie instellingen, of een groep met elkaar verbonden instellingen. De KNV EHBO en de bij de KNV aangesloten verenigingen vallen samen onder één groepsbeschikking. Recent heef het bestuur een nieuwe beschiking aangevraagd. Alleen de afdelingen die voldoen aan de voorwaarden van de ANBI-regeling, kunnen in de beschikking worden opgenomen. Een afdeling die niet aan de vereisten voldoet, wordt niet in de groepsbeschikking opgenomen.

Het kan zijn dat 1 afdeling binnen de groep op een bepaald moment niet meer voldoet aan de voorwaarden. Dit heeft geen gevolgen voor de overige afdelingen. De afdeling die niet meer aan de vereisten voldoet, verliest haar ANBI-status, maar de rest blijft deze status wel behouden. Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite de volgende gegevens publiceren:

 • de naam van de instelling
 • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden informatienummer)/fiscaal nummer
 • het post- of bezoekadres van de instelling
 • een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
 • de hoofdlijnen van het beleidsplan
 • de functie van de bestuurders
 • de namen van de bestuurders
 • het beloningsbeleid
 • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
 • een financiële verantwoording

Een ANBI kan de vereiste gegevens op een eigen internetsite publiceren, of op een gemeenschappelijke internetsite van bijvoorbeeld een brancheorganisatie.

()Opleiding en hercertificering Instructeur Eerste Hulp
Utrecht, augustus 2021  •  Het opleiden en bijscholen voor het diploma instructeur Eerste Hulp van Het Oranje Kruis gaat via rayons van de Nederlandse Organisatie voor Docenten EHBO (NODE) en via een aantal door Het Oranje Kruis erkende instituten voor het verzorgen van competentiebijeenkomsten voor instructeurs eerste hulp, aan deze rayons zijn eisen verbonden (zie website HOK www.ehbo.nl).

Het Oranje Kruis werkt voor de hercertificatie met accreditatie voor competentieonderdelen op de gebieden van de eindtermen van HOK, didactiek en onderwerpen die niet direct gerelateerd zijn aan de eindtermen maar wel een duidelijke relatie tot eerste hulp of instructie hebben. Via het bijwonen van o.a. rayonbijeenkomsten, bijscholingen voor specifieke onderdelen zoals BLS/AED bij erkende instituten zoals boven bedoeld, Oranje Kruis studiedagen, seminars en congressen kunnen accreditatiepunten voor bovenstaande onderdelen behaald worden waarna bij voldoende punten behaald te hebben het diploma verlengd kan worden. NODE zelf biedt elk jaar een voorbeeldprograma aan voor bijscholing dat kan worden gebruikt door de opleidingsinstituten en NODE-rayons.

Is een instructeur lid van NODE en volgt hij zijn bijscholingen via deze rayons, dan zal, als de rayonleiders de programma’s op de juiste manier hebben opgezet, het behalen van voldoende aantal punten voor hercertificering geen probleem op hoeven te leveren. In dit geval hoeft alleen het lidmaatschap van NODE te worden betaald. Om een NRR erkend instructeur reanimatie/AED en/of pediatric basis life support (BLS/AED of PBLS) te worden dient een opleiding te worden gevolgd bij één van de door de NRR gecertificeerde opleidingsinstituten. De voorwaarde om deze opleiding te volgen is dat je in het bezit moet zijn van één van de volgende diploma’s/certificate

  ☑ Artsen diploma
  ☑ Verpleegkundige diploma
  ☑ Certificaat of diploma van een opleiding in de gezondheidszorg, niveau 4 of 5
  ☑ Geldig SOSA-diploma ambulance chauffeur
  ☑ Geldige certificaat Instructeur Eerste Hulp (bijvoorbeeld van organisaties als Het Oranje Kruis, Medic First Aid en Dan).

Na het positief afsluiten van deze opleiding ben je instructeur kandidaat. Je dient dan nog tweemaal onder begeleiding van een ervaren instructeur les te geven. Als dit goed is verlopen wordt dit met een beoordeling door de desbetreffende ervaren instructeur aangetekend in het CMS. Daarna volgt inschrijving bij de NRR als volwaardig instructeur. Vanaf dat moment geldt de bevoegdheid om zelfstandig cursussen te geven volgens de richtlijnen van de NRR. Bijscholen voor dit diploma gaat uiteraard via door de NRR erkende opleidingsinstituten. De cursisten die door deze instructeurs worden opgeleid kunnen bij de NRR (bij een cursus gegeven in Nederland) geregistreerd worden. Er bestaat hiertoe geen verplichting. De instructeur kan alleen registreren in het register als deze de bijdragen aan de NRR heeft voldaan.

Na de cursus kan in dit systeem aangegeven worden of de kandidaten wel of niet geslaagd zijn en worden via het systeem de certificaten in pdf formaat naar de instructeur gezonden. Op de certificaten komt afhankelijk van het resultaat van de cursist wel of niet geslaagd te staan. Voor de instructeur BLS/AED (en/of PBLS) geldt naast de verplichting zijn hercertificering te halen bij een door de NRR erkend opleidingsinstituut dus niet de verplichting cursisten van een cursus in het CMS in te voeren.

()Verzekering
Utrecht, augustus 2021  •  Informatie betreffende verzekeringen is te vinden op de de volgende site van de KNV EHBO: http://www.knv-ehboverzekering.nl.

()Algemene instructie kascontrolecommissie
Maarn, september 2012  •  Onderstaand een algemene instructie voor een kascontrolecommissie die de boeken, financiële administratie controleert van een afdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging E.H.B.O. Deze controle kan eventueel veel intensiever zijn als onderstaand aangegeven.

 1. Controle saldo's van de banken, spaarrekeningen van 1 januari en 31 december van dat jaar via de bankafschriften op die datum, dus de saldo's op de jaarrekening vergelijken met de dagafschriften.
 2. Kassaldo van de jaarrekening na laten tellen met de lopende mutatie mee op dat moment. Kassaldo kan nooit een groot bedrag zijn (beter storten naar de bank).
 3. Alle boekingen doorlopen van die bijvoorbeeld meer zijn als € 200,00 per boeking, dus de desbetreffende facturen gaan bekijken qua kostenpost.
 4. Controleren via de dagafschriften bank of de overboekingen van bank naar spaarrekening of via versa de bedragen daar ook zijn aangekomen.
 5. Kijken of de jaarrekening qua tellingen klopt.
 6. Kosten en baten vergelijken met ouder jaar of er grote verschillen inzitten.

G.J. Pronk
Voormalig penningmeester Kon. Ver. E.H.B.O. (nu penningmeester district NH).

()


© 2008-2024 EHBO District Utrecht disclaimer CheckStat